• English

HAFA SAMBAND

EINHAMAR SEAFOOD EHF

Verbraut 3a, 240 Grindavík, Iceland.

EINHAMAR SEAFOOD EHF

Verbraut 3a, 240 Grindavík, Iceland.

SÍLDARVINNSLAN

FYRIRTÆKIÐ

STEFNUR

SÍLDARVINNSLAN

FYRIRTÆKIÐ

STEFNUR